Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

Началась неделя математики

В лицее началась неделя математики! Впереди учеников ждет много разных мероприятий связанных с математикой. Цели и задачи проекта:
1. Повышение интереса к математике;
2. Применение математических знаний на практике;
3. Расширение логического кругозора учащихся.

Лицейибизде математика жумалыгы башталды! Окуучуларыбызды алдыда математикага тиешелуу көптөгөн иш- чаралар кутуп турат. Проекттин максат жана милдеттери:
1. Математикага болгон кызыгууну арттыруу;
2. Математиканы практикада колдонуу;
3. Окуучуларда логикалык ой жүгүртүүсүн кеңейтүү.